top of page

Dive Feels ริเริ่มมาจาก ผู้ที่ชอบบรรยากาศและเสียงคลื่นริมทะเล และเกิดความสงสัยในสิ่งที่อยู่ข้างใต้นั้นว่า “ข้างล่างนั้นจะเป็นยังไง” จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ทำให้ได้มีโอกาสได้เรียนดำน้ำจาก “ครูผู้ให้ที่รักทะเล” และใช้ปรัชญาของการสอน บวกกับความเข้าใจในความแตกต่างแต่ละคน ทำให้ได้เรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วนั้น บทเรียนอาจไม่ได้อยู่เพียงในตำราเพียงอย่างเดียว จึงทำให้วันนี้ Dive Feels มีใจรักทะเล และพร้อมที่จะส่ง “ความรักทะเล” เหล่านี้ต่อให้ทุกๆคนที่พร้อมที่จะเริ่มเดินทางไปในโลกสีครามด้วยกัน
ครูคุง

จุดเริ่มต้นของ Dive Feels

bottom of page